Samenleving

Dansani wil op alle terreinen focussen op een bedrijfsmatige verantwoordelijkheid voor de samenleving. Van onze keuze van grondstoffen en leveranciers, onze interne processen, het sociale arbeidsmilieu in ons bedrijf tot de bezorging van producten.

Verantwoordelijkheid voor de samenleving

We hebben een milieubeleid geformuleerd, dat we naleven teneinde onze ambities om de belasting van het milieu en het klimaat te minimaliseren na te streven. Vanuit het devies dat alle beetjes helpen, streven wij ernaar om in al onze handelingen op een verantwoorde manier met het milieu en onze sociale plichten om te gaan.

Op onze werkplekken vinden wij het arbeidsmilieu en sociaal welzijn zeer belangrijk. Bij Dansani ligt de nadruk op verschillen tussen mensen en op veelzijdigheid.

Wij willen

 • Een bedrijf runnen dat zich verantwoordelijk voelt voor de samenleving.

 • Een goede partner zijn, die zowel consumenten als verkopers met een gerust hart kunnen kiezen.

 • Verantwoordelijkheid nemen voor de samenleving, waar wij deel van uitmaken.

 • Een werkplek zijn, waar onze werknemers goed gedijen en trots op zijn. Dat zorgt voor plezier in het werk en daarmee een hoge productiekwaliteit.

 • Focussen op lokale werkgelegenheid om door te groeien.

 • Een dynamische werkomgeving creëren en gekwalificeerde werknemers naar de regio trekken.

 • Betrokken zijn door regionale en lokale sponsoring.

Dansani's visie op het runnen van een bedrijf dat zich verantwoordelijk voelt voor de samenleving

 • Wij steunen het opleidingssysteem en werken lokaal en regionaal samen met opleidingsinstituten. We bieden zowel leerwerktrajecten, stages als praktijkstages aan.

 • We nemen onze verantwoordelijkheid voor het includeren van jongeren op de arbeidsmarkt en bieden ieder jaar leerlingplaatsen aan op onze salesafdeling, administratie, inkoop, magazijn, e.d. Daarnaast bieden we de mogelijkheid om een afstudeeropdracht binnen ons bedrijf te doen.

 • We nemen actief de verantwoordelijkheid voor het integreren van etnische minderheden en mensen, die slechte kansen op de arbeidsmarkt hebben, bijv. mensen met verminderd arbeidsvermogen.

 • Bij Dansani is ruimte voor verschillende religies en overtuigingen. Als bedrijf staan wij neutraal tegenover religie.Bij ons werken 11 verschillende nationaliteiten, verdeeld over 220 werknemers.

 • We zijn betrokken bij de lokale samenleving door middel van sponsoring.

Anticorruptiebeleid en financieel ethische gedragscode

Dansani is een internationaal opererend bedrijf. Onze medewerkers staan in contact met tal van publieke en private organisaties, klanten en andere contacten over de hele wereld. Dansani steunt de internationale strijd tegen corruptie.

Nultolerantie ten aanzien van corruptie en financiële criminaliteit

Bij Dansani zijn we vastbesloten om de hoogste normen van integriteit en arbeidsethiek te handhaven onder ons personeel en op alle gebieden.

Ons anticorruptiebeleid en de bijbehorende gedragscode zijn van toepassing op al het personeel dat bij Dansani en haar dochterondernemingen werkt. Het doel is om gedrag en werkethiek te waarborgen en te ondersteunen die worden gekenmerkt door hoge normen van persoonlijke en organisatorische integriteit, zowel intern als extern met onze vele verschillende partners.

Ons anticorruptiebeleid biedt medewerkers richtlijnen over hun vereiste gedrag wanneer ze worden geconfronteerd met corruptie, corrupte praktijken of corrupte voorstellen, en wanneer ze werken aan het voorkomen van corruptie.

Wat is corruptie?

Corruptie wordt gedefinieerd als misbruik van toevertrouwde macht voor persoonlijk gewin. Het heeft gevolgen voor iedereen wiens leven, levensonderhoud of geluk afhangt van de integriteit van mensen in een machtspositie, het bedreigt de stabiliteit en veiligheid van samenlevingen en het ondermijnt democratische instellingen en waarden.

Deze definitie komt overeen met het concept van corruptie in het Deense wetboek van strafrecht en in internationale anticorruptieverdragen en omvat situaties waarbij het aannemen en geven van steekpenningen en andere vormen van actieve of passieve corruptie zijn betrokken.

Corruptie is vooral bekend in de vorm van omkoping, fraude, verduistering of afpersing. Corruptie houdt echter niet uitsluitend het wisselen van geld in; het kan ook gaan om het verlenen van diensten om voordelen te behalen, zoals een voorkeursbehandeling, speciale bescherming, extra diensten of snellere behandeling van zaken.

Wat is financiële criminaliteit?

Onder financiële criminaliteit vallen doorgaans de volgende strafbare feiten: fraude, elektronische criminaliteit, witwassen van geld, financiering van terrorisme, omkoping en corruptie.

Financieel ethische gedragscode

Alle medewerkers van Dansani en haar dochterondernemingen zullen de principes van de onderstaande gedragscode respecteren en promoten:

 • Belangenverstrengeling We will avoid any conflict – real or potential – between our personal interests and the interests of the Ministry of Foreign Affairs
 • We geven of accepteren geen enkele vorm van omkoping.
 • Machtsmisbruik. We beïnvloeden geen persoon of instantie voor privédoeleinden door geweld of bedreigingen te gebruiken.
 • We gebruiken geen fraude, omkoping of misbruiken van vertrouwen om oneerlijk voordeel te behalen.
 • Verduistering. We misbruiken geen eigendommen of fondsen die ons zijn toevertrouwd.
 • Cadeau’s en diensten. We geven, vragen of ontvangen niet direct of indirect een geschenk of andere gunst die de uitoefening van onze functie, plichtsbesef of oordeel kunnen beïnvloeden. Dit geldt niet voor gastvrijheid of kleine geschenken.
 • Nepotisme en vriendjespolitiek. We begunstigen geen vrienden, familie of andere nauwe persoonlijke relaties bij werving en selectie, inkoop, dienstverlening of andere situaties.
 • Geld witwassen. We handhaven strikte controles en procedures voor het identificeren en verifiëren van klanten om onszelf te beschermen tegen financiële criminaliteit en geld witwassen.
 • Informatie en transparantie. We zorgen ervoor dat alle medewerkers bekend zijn met dit beleid.