Leveranciers

Dansani erkent het VN-verdrag voor de Rechten van de Mens (1948) en acht kernconventies over basale werknemersrechten van de International Labor Organization (1998). Dansani erkent ook de richtlijnen en aanbevelingen van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) en het is een voorwaarde dat onze leveranciers lid zijn van de WTO. Verder eisen we dat onze leveranciers voldoen aan de EU-verordeningen REACH en RoHS.

Werknemers
– mensenrechten en werknemersrechten

De Dansani "Code of Conduct" is een set spelregels voor Dansani en onze leveranciers. De voorwaarden in onze "Code of Conduct" zijn gebaseerd op de kernconventies in de ILO declaratie over basale arbeidsvoorwaarden en we verwachten dat onze leveranciers aan deze voorwaarden voldoen.Deze spelregels moeten borgen, dat al onze producten op zo'n manier worden vervaardigd, dat we voldoen aan onze doelstelling om verantwoord te handelen ten opzichte van alle groepen belanghebbenden. We verwachten dat onze leveranciers en partners de internationale normen op het gebied van mensenrechten, werknemersrechten, milieu en anti-corruptie steunen.

Wij

 • Streven ernaar om een langdurige en gezonde samenwerking te realiseren met onze leveranciers, zodat beide partijen hier voordeel van hebben en om goede afspraken met de leveranciers te maken is een constructieve dialoog een deel van het proces.

 • Willen onze leveranciers en partners kiezen op basis van criteria als kwaliteit, toegankelijkheid, prestaties, betrouwbaarheid, dienstverlening en prijs.

 • Willen onze samenwerking baseren op wederzijds vertrouwen en we verwachten, dat onze leveranciers en partners een faire en etische bedrijfsvoering hanteren. We betalen noch ontvangen steekpenningen of andere onwettige betalingen om zaken te doen of een partner te behouden.

Dansani's visie om te voldoen aan onze "Code of Conduct"

 • Alle leveranciers van het Dansani-concern dienen te zorgen voor een gezond en veilig arbeidsmilieu voor al hun werknemers.

 • Werknemers dienen de vrijheid te hebben om zich te organiseren en hebben, conform geldende wetgeving, het recht tot collectieve onderhandelingen.

 • De algemeen geldende nationale of lokale wetten rond de arbeidsformatie van een bedrijf dienen te gelden voor de werknemers.

 • De werktijd moet onderling worden overeengekomen tussen het bedrijf en de medewerkers.

 • In bedrijven met een georganiseerde vakbond dienen de werktijden te worden vastgesteld door middel van een cao.

 • Alle kinderen hebben recht op een jeugd en op een opleiding.

 • Leveranciers moeten ervoor zorgen, dat hun bedrijf geen kinderen jonger dan 15 jaar of kinderen onder de leerplichtige leeftijd in dienst heeft.

 • Waar nationale wetgeving dat toelaat, kunnen kinderen tussen 12 en 15 jaar een aantal uren per dag lichte arbeid verrichten, onder de voorwaarde dat die werkzaamheden hun fysieke of psychische gezondheid en ontwikkeling niet schaden of verhinderen dat ze naar school gaan.

 • Het Dansani-concern werkt niet samen met leveranciers die discrimineren.

 • Het Dansani-concern werkt niet samen met leveranciers die gebruik maken van dwangarbeid. Dansani's doelstelling is, dat alle leveranciers buiten de EU dienen te bevestigen dat ze bekend zijn met onze "Code of Conduct" en die naleven. Tegelijkertijd streven we ernaar om audits bij leveranciers buiten de EU uit te voeren en deze te documenteren.